Vestland Frivilligsentralar - arbeidsgruppe paraplysamarbeid

Paraplysamarbeid: Vestland fylkeskommune ønskjer dialog med paraplyorganisasjonane i fylket. Dette for å kunne dra veksel på erfaring og metode i dette nivået av frivillig verksemd.

Deltakar frå styret i Vestland Frivilligsentralar:


Paraplysamarbeid -  Det har so langt vore eit møte i arbeidsgruppa torsdag 20 januar 2022 kor gruppa sine deltakarar presenterte seg og starta prosessen.

Frivilligstrategien for Vestland 2021-2022:

  • støtte opp om arbeid med å utvikle nettverka og paraplysamarbeid 
  • styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og paraplyorganisasjonar

Hovudutval for kultur, idrett og integrering, sak 7/2021:

Hovudutval for kultur, idrett og integrering anerkjenner viktigheita av amatørkulturråd i Vestland fylke, og oppmodar til at fleire kommunar opprettar kommunale eller interkommunale amatørkulturråd. Utvalet ber fylkesdirektøren koma attende til utvalet med ei sak om korleis Vestland fylkeskommune kan stø opprettinga av fleire amatørkulturråd, og bidra til arbeidet til dei amatørkulturråda som allereie finst. Fylkesdirektøren vert beden om å koma med framlegg til praktiske og økonomiske verkemiddel

Målet er ei politisk sak om paraplysamarbeid i hovudutvalet våren 2022

2024 © Vestland Frivilligsentralar