Vestland Frivilligsentralar - arbeidsgruppe frivillig sektor

Frivilligpolitikk i Vestland - kunnskapsgrunnlag, spørjeundersøking, strategi. Arbeid i ressursgruppe for frivillig sektor.

Deltakar frå styret i Vestland Frivilligsentralar: Per Ole Ekker


Denne gruppa har hatt møter gjennom heile hausten 2021 .

1.Vestland fylkeskommune startar arbeidet med eit kunnskapsgrunnlag om frivillig sektor i Vestland. Kunnskapsgrunnlaget blir lagt fram for vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering våren 2021. 

2.Vestland fylkeskommune vil vedta frivilligpolitisk strategi for Vestland i 2021. Den frivilligpolitiske strategien for Vestland skal vere med som ein av strategiane knytt til utviklingsplan for Vestland 2021-2024. 

3.Det blir sett ned ei tverrfagleg gruppe til å jobbe med kunnskapsgrunnlaget og til å førebu frivilligpolitisk strategi for Vestland. Gruppa blir leia av avdeling for kultur, idrett og inkludering. 

4.Vestland fylkeskommune innleier eit samarbeid med Frivillighet Norge knytt til arbeidet med frivilligpolitikk i Vestland. 

 Hovudutvalet for kultur, idrett og integrering 4. juni 2020


2024 © Vestland Frivilligsentralar